whatsapp
הצהרת נגישות שליחת דואר אלקטרוני סגירת חלון
טלפון: 052-3837788
המשתתפים עובדים בקבוצה אחת כאשר הם קשורים זה לזה ברצועות נמתחות.
על הקבוצה לבצע מספר משימות קבוצתיות מאתגרות, הן בפן הפיזי והן בפן האינטלקטואלי, כאשר לכל משימה תנאים מוגדרים לביצוע ומדדים להצלחה. רק ביצוע מצוין של המשימה יקנה לקבוצה את הזכות לגשת למטווח ירי ברובי צבע: צליפה במטרות תאפשר לקבוצה להתיר את אחד הקשרים...
למשתתפים תעמוד היכולת לבחירת סדר ביצוע המשימות ולהשפיע על סדר התרת חברי הקבוצה מהקשירה, מתן אפשרויות בחירה אלו מצריכה הפעלת מערכת שיקולים הקשורה לתכנון אפקטיבי ולבחינת יתרונות חברי הקבוצה לעבודה הקבוצתית, תוך הפעלת מערכת שיקולים להעצמה אישית מול תועלת קבוצתית וארגונית.
איחוד המשתתפים ויצירת התלות ההדדית מגבשת ומקרבת וכן,
מדגישה את החשיבות והעוצמה שבעבודת צוות כגוף אחד להשגת מצוינות.
פעילות גיבוש לעובדים – מומלץ!
Web Analytics